Bel ons
Mail ons
Stuur ons via Whatsapp
Bezoek ons
Stuur ons je files

ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Draagwijdte van de algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden
  Met uitzondering van bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. Offerten
  De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
  De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maanden. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de prijs.
 3. Schuldenaar
  Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
 4. Auteursrechten – Vermogensrecht
  Wanneer een leverancier onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de leverancier alle intellectuele en economische rechten die voortvloeien uit dit werk, bv. de auteurs- rechten, het recht op reproductie,…. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van deze rechten regelt.
 5. Auteursrechten – Reproductierecht
  De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten, auteursrechten, licentierenchten,… van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
 6. Zetsels – Materiaal van de leverancier – Aansprakelijkheid voor kwaliteit van geleverd materiaal De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.
  Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoersdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.
  Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaan- nemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.
 7. Drukproeven
  Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige drukproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.
 8. Correcties
  De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige- of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
 9. Goed voor druk
  Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende “goed voor druk” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De “goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.
 10. Levering
  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de leverancier niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
  De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens het vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.
 11. Afwijkingen
  Bij de reproductie is aan de leverancier een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk of de gebruikte materialen moeten worden toegelaten.
  De leverancier mag 5% (met een minimum van 100 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het aantal bestelde exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren
 12. Vrijwaringsverplichting
  De vrijwaringsverplichting van de leverancier m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de toeleverancier.
 13. Betaling
  Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van1% per begonnen maand op het factuurbedrag.
  Tevens wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding wegens wanbetaling, gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro.
  Bovendien heeft de opdrachtgever dan het recht om onmiddellijke betaling te vorderen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling had toegestaan.
  In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.
 14. Retentierecht
  De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.
 15. Annulering – Ontbinding van rechtswege
  Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele schadevergoeding van 15% op de oorspronkelijke prijs van de bestelling, met een minimum van 75,00 euro.
  De leverancier heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen, het niet of niet-tijdig betalen van door de klant verschuldigde bedragen, evenals het verstrekken van onjuiste gegevens nopens de identiteit en/of woonplaats van de opdrachtgever.
 16. Periodieke opdrachten
  De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard,
  d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekend schrijven. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode. Opzeggingstermijn: 3 maanden voor een opdracht met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500,00 euro; 6 maanden voor een opdracht met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000,00 euro en 1 jaar voor een opdracht met een jaarlijks omzetcijfer van 25.000,00 euro of meer.
 17. Klachten m.b.t. de levering
  Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 3 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 3 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum.
  Indien de leverancier binnen deze termijn van 3 dagen geen klacht ontvangen heeft, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of verspreidt, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft.
  Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren.
 18. Klachten m.b.t. de factuur
  Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de bestelde goederen aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de factuur.
 19. Aansprakelijkheid
  In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich uitsluitend tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige filmen en/of beelddragers en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in het geval van opzettelijke of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De leverancier is nooit aan- sprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever zoals bv. winstderving. De aansprakelijkheid van de leverancier is in elk geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever zou zijn uitgevoerd.
 20. Overmacht
  Gevallen van overmacht ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om hetzij de verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.
 21. Toepasselijk recht – bevoegdheid rechtbank
  Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn uitsluitend bevoegd.